Martinlaakson Asukasyhdistys ry:n säännöt

saannot.jpg


1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Martinlaakson Asukasyhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueellista asukastoimintaa järjestämällä ja tulemalla kotipaikkakuntansa asukkaiden toimintaa voitontavoittelua ja keinottelua vastaan hyvän, edullinen, turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palveluiden sekä terveellisen ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) Selvittää kaikkia asumiseen ja ympäristöön liittyvä kysymyksiä

2) Vaikuttaa asukkaiden etujen mukaiseen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan aikaansaamiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita

3) Järjestää kokouksia, kursseja ja keskustelutilaisuuksia

4) Harjoittaa neuvontaa asumiseen liittyvissä erilaisissa kysymyksissä

5) Kuuluu jäsenenä asukasliittoon

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

1) Harjoittaa julkaisutoimintaa

2) Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä yhdistyksen kotipaikkakunnalla asuvan henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen henkilön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäsenen.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Sairauden, työttmyyden, asevelvollisuuden tai näihin verrattavan syyn perusteella varsinainen jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita tahi huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

4. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksen tehtävänä on

1) Hyväksyä yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus

2) Hyväksyä yhdistyksen tilikertomus ja vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätös tilivuoden osalta ja käsitellä siihen liittyvä tilintarkastajien lausunto

3) Päättää vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

4) Arvioida asunto-, ympäristö- ja aluepoliittinen tilanne sekä määrittää niistä aiheutuvat yhdistyksen tehtävät

5) Hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma

6) Hyväksyä yhdistyksen talousarvio

7) Päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä (5-15)

8) Valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

9) Valita muut hallituksen jäsenet

10) Päättää yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta

11) Valita kaksi (2) tilintarkastajaa sekä näille kaksi (2) varamiestä

12) Valita yhdistyksen edustajat Asukasliitto ry:n kokouksiin

13) Käsitellä muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

Yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräinen kokous vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

5. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-13 muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, jäsenmaksun kantotavasta ja varsinaisen jäsenen vapauttamisesta jäsenmaksun suorittamisesta.

6. Talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille tilikautta seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa saman helmikuun loppuun mennessä.

7. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin erikseen.

8. Muut määräykset

Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan sen varat on luovutettava Asukasliitto ry:lle käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.